LEI 722-97 Fundo Municipal de Seguridade – PM Orindiúva